GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů)

Správce osobních údajů

Společnost ZIKO sanace s.r.o.  Č: 25846918, DIČ:CZ25846918, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50308, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů
 • z veřejně dostupných registrů
 • od orgánů státní správy
 • od zákazníků

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • finanční údaje
 • popisné údaje
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů

Kategorie subjektů údajů

 • uchazeči o zaměstnání
 • zaměstnanci
 • návštěvníci
 • dodavatelé
 • zákazníci
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

Kategorie příjemců osobních údajů

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci

Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, závodech a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů

Poučení

Správce zpracovává údaje v souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR, na základě těchto důvodů:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Práva subjektů údajů

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází
 • na základě souhlasu
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na opravu
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu

ZIKO sanace s.r.o.  je správcem údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Zásad. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujete nás prosím dopisem na adresu ZIKO sanace s.r.o., Gebauerova 478/20, Ostrava Přívoz 702 00 nebo pošlete elektronickou zprávu na: zikosanace@seznam.cz


Tyto Zásady jsou účinné od 28.5.2018