Politika EMS

Politika EMS společnosti ZIKO sanace, s. r. o.

Jsme si vědomi, že při naší činnosti může docházet k negativním vlivům na životní prostředí. Z tohoto důvodu se zavazujeme, že budeme ve všech aktivitách naší společnosti i jejich zaměstnanců dbát o šetrný přístup k životnímu prostředí. Každý jednotlivec bude přispívat svým dílem k uskutečňování cílů této politiky, aktivně se podílet na zavádění EMS dle normy ISO 14001 a na jeho dalším rozvoji.

Společnost i její zaměstnanci se zavazují:

  • plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí
  • osvětovou činností prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí a získávat své okolí k užší spolupráci
  • hledat možnosti snižování spotřeby energií a snižování množství vstupních surovin
  • realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti využití odpadů
  • usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle postupů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí
  • působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí
  • v rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí vznikajících činností společnosti, dodávanými výrobky nebo službami
  • klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí

Pro naplnění závazků této Politiky životního prostředí jsou stanoveny konkrétní cíle a všichni pracovníci společnosti jsou odpovědni za jejich plnění.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím záležitostem, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn EMS je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika EMS je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání EMS.

Politika EMS je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

V Ostravě dne 18.11.2017