Politika kvality

Politika kvality společnosti ZIKO sanace, s. r. o.

V roce 2004 vznikla zápisem do obchodního rejstříku společnost ZIKO sanace, s.r.o. Nová společnost navázala na úspěšnou a dlouholetou existenci firmy Jaroslav Černický – ZIKO, která působila na stavebním trhu od roku 1996.

Důvodem založení společnosti ZIKO sanace, s.r.o. bylo vytvoření kapitálově silnější společnosti se zaměřením na operativnost plnění požadavků zákazníků a kvalitu prováděných prací.

Od svého založení se společnost specializuje na provádění speciálních stavebních prací, a to: vrtání mikropilot, vrtání a hřebíkování svahu, opěrných stěn a mostu, vrtání a kotvení stavebních objektů, stožárů, stavebních jam, injektáže chemické a cementové, stříkaný beton, hloubení stavebních jam, ražba malých profilů, zemní práce vč.  přepravy vlastního strojního vybavení,

Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany.Působnost naší společnosti je nejen regionální ale i celá ČR a práce provádíme také v některých zemích EU. Předmětem naší činnosti není dodávka kompletních staveb, ale pouze jejich částí, a tak mezi naše důležité zákazníky patří především další společnosti z oblasti stavebnictví.

Kvalita

V týmu sdružujeme přední odborníky s dlouholetou praxí ve stavebnictví a příbuzných oborech. Nabízíme kvalifikovanou a profesionální práci s použitím kvalitních, osvědčených materiálů a zařízení. V průběhu celé své existence společnost prokázala profesionální a podnikatelskou úroveň a schopnost nabídnout komplexní služby včetně záruk za veškeré své závazky. Důkazem je množství zrealizovaných zakázek.  Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší firmy, tak i všech jejích zaměstnanců. Uspokojování potřeb našich objednatelů je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší firmy.

Respektování zákazníka

Naše zakázky dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Udržujeme s našimi odběrateli úzké a přátelské vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

Spolupracovníci

Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme

jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

V Ostravě dne 23.05.2017