Provádíme

Naše firma si našla místo na trhu zejména při provádění speciálních stavebních technologií, injektáží a vrtných prací, mikropiloty od 51 mm do 300 mm, vrty pro zápory a piloty do 800 mm. Uplatnění ve stavebnictví je široké od speciálního zakládání, statiky budov, stabilizace svahů a stavebních jam až po sanaci betonových a zděných konstrukcí. Dále zajišťujeme stavby gabionových plotů, zemní práce s nimi spojené a výstavbu základových desek pro RD.

Vrtné práce

Provádíme vrtné práce s rozmanitou délkou vrtů od 0,1 do 20 m a o průměrech od 51 do 300 mm) a to v různých materiálech od zemin, hornin až po železobetony. Použití vrtných prací je rozmanité, zejména se jedná o vrtání mikropilot pro speciální zakládání, vrtání a hřebílkování svahů a jam a vrtání a kotvení objektů pro zajištění statiky budov, vrtání vrtů průměru 400 – 800 mm, pro piloty, záporové pažení a vsakovací vrty.

Vrtání mikropilot

Vrtání vrtů, pažených i nepažených, od průměru 51 do 300 mm s rozličnou výztuží mikropilot- hladké trubky, závitové systémy R či TITAN, včetně osazování roznášecích hlav mikropilot, pro založení či podchycení opěrných stěn a objektů.

Vrty průměru 400 – 800 mm

Vrtání nepažených vrtů do průměru 800 mm do hloubky 10 m pro piloty, záporové pažení, vsakovací vrty a hlubinné zakládání.

Kotvení a hřebíkování svahů

Vrtání vrtů pro hřebílkování svahů s rozličnou výztuží – roxory do průměru 50mm, popřípadě samozávrtávací tyče R či TITAN. Vrtání pažených i nepažených vrtů pro kotvy s vkládanou lanovou výztuží, popřípadě samozavrtávací systémy R a Titan pro přenos šikmých sil opěrných stěn a objektů.

Injektáže

Zajišťujeme injektáže, jak chemické, cementové, tak i proti vlhkosti. Oblast použití injektáží je široká , od injektování kotev a mikropilot až po výplňové těsnící a zpevňující injektáže.

Chemická injektáž

Chemické injektáže slouží k vyplňování volných prostor, utěsnění průsaků tlakových vod, sanaci trhlin a k injektáži kotev. Jako injektážní médium jsou převážně používané polyuretanové chemické směsi.

Cementová injektáž

Cementová injektáž má mnoho využití např. výplňová injektáž, injektáž kořenů kotev a mikropilot, injektáž trhlin a zpevňující injektáže. Provádí se pomocí, jak klasických cementů, tak speciálních, jako jsou mikromleté a rychletuhnouci cementy

Injektáže proti vlhkosti

Tyto injektáže zabraňují, aby voda vzlínala výše do zdiva. Provádí se hmotou DICOSIL 100.

Speciální stavební technologie

Napínání zemních kotev a hřebíků

Provádíme aktivaci tyčových i lanových zemních kotev hydraulickým napínacím lisem, lanové kotvy až do 7 pramenců

                

Provádíme hloubení stavebních jam v součinosti se zabezpečením stěn stavební jámy.

Provádíme i řadu speciálních stavebních technologií, do níž spadá zajišťování stavebních jam (kombinace mikropilot, záporového pažení, kotev, hřebíků a stříkaného betonu), hornické práce (ražba, zpevňování předpolí ražby a hloubení šachtic) stříkané betony (sanace betonových konstrukcí a stabilizace svahů a stavebních jam), sanace trhlin (armovaná injektáž popřípadě systém HELIFIX), speciální zemní práce a výstavba gabionových plotů.

Hloubení stavebních jam

Provádíme hloubení stavebních jam v součinosti se zabezpečením stěn stavební jámy.

Hornické práce

Jedná se zejména o práce prováděné hornickým způsobem jako je ražba kolektorů, zpevňování předpolí ražby za pomocí injektáží a hloubení jam a šachtic.

Stříkané betony (torkrét)

Provádíme stříkané betony pro různé sanační a zpevňující účely s rozličnou povrchovou úpravou. Převážně se jedná o zabezpečení svahů a stavebních jam a sanace mostů, opěrných zdí a propustků.

Sanace trhlin, sklešťování budov, zpevňování základů

Provádíme sanaci trhlin pomocí armované injektáže polyuretanovou pryskyřicí, kde jednak vystrojené šikmo vrtané vrty přes trhlinu zdivo sešijí a polyuretan trhlinu slepí. Dále provádíme i sanaci trhlin systémem HELIFIX za použití nerezových šroubovic a speciálního tmelu.

Speciální zemní práce a výstavba gabionových plotů

Zemní práce i v těžko přístupných terénech, ve svazích, atd.